Napsali o nás

VÝSLEDKY SOUTĚŽE “STAVBY KARLOVARSKÉHO KRAJE 2018”

(www.stavbykarlovarska.cz)

Výsledky soutěže Stavby Karlovarského kraje 2018
11.06.18

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Soutěž „Stavby Karlovarského kraje 2018″

Hodnocení odborné poroty:

Stavby:

3. místo: Stavba č. 17 – Oprava mostu přes Jáchymovský potok

Přihlašovatel: Město Jáchymov.
Investor: Město Jáchymov
Projektant: Ing. Jakub Rudolský – PONTIKA s. r. o.
Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

panel stavby – pdf ke stažení

LITOMĚŘICKÉ HORNÍ NÁDRAŽÍ JE DO LISTOPADU BEZ KOLEJÍ

(LITOMĚŘICKÝ deník.cz 4.9.2015)

V loňském roce se podařilo Správě železniční dopravní cesty zařadit rekonstrukci mezi projekty financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Cílem stavby je úprava kolejiště, rekonstrukce nástupiště do bezbariérové podoby, výstavba přístupových chodníků, když se městu podařilo prosadit do projektu výstavbu nového úrovňového železničního přechodu pro pěší.

Ve výběrovém řízení uspělo společenství specialistů na železniční stavby firem N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. a STRABAG Rail a. s. Stavbu vysoutěžilo nabídnutými náklady za zhruba 117 milionů korun.

„Naše divize kolejových staveb se podílí na rekonstrukci železničního spodku a svršku, bude stavět nástupiště a přechodové konstrukce. V současné době máme nasazeny na stavbě dvě čety, máme tu dva dvoucestné bagry a kolejový pokladač TLP 550 T28 Valditera, jediný toho druhu v Česku. Partner spolu s dalšími subdodavateli se zaměří především na realizaci automatizovaného zabezpečovacího zařízení nádraží, ale také na opravu nádražní budovy a budování přilehlých chodníků. Díky automatizaci odpadne dosavadní provoz dvou hradel, zlepší se bezpečnost na přechodové konstrukci a zkrátí se například i čekání vozidel na průjezd vlaků přes přejezd u pokratických závor,” vysvětluje obchodní ředitel společnosti.

Současně s pracemi na nádraží proběhne samostatná stavba úpravy křižovatky Nerudovy a Nezvalovy ulice a budování dalších bezbariérových přístupů k nádraží, kterou hradí ze svého rozpočtu město.

„Je dobře, že se podařilo zkoordinovat obě stavby do jednoho termínu, neprodlouží se tak stavební ruch, který pociťují obyvatelé přilehlých ulic. Nový projekt řeší hlavně zklidnění dopravy v Nerudově ulici jednak úpravou trasy křižovatky, a potom i vybudováním vyvýšeného prahu na křížení s přechodem pro chodce,” dodává Tomáš Novák.

-Václav Sedlák-

LITOMĚŘICE MAJÍ SVĚTELNÝ PŘECHOD

(Dnešní Litoměřicko, 1. 9. 2004)

Zhruba osm a půl milionu korun stála oprava komunikací Na Kocandě. K slavnostnímu předání stavby došlo včera. Nejdůležitější částí oprav bylo zbudování svítícího přechodu pro chodce. Vyvýšený a rozsvícený přechod u litoměřické Základní školy U stadionu má zaručit bezpečnější přechod zejména pro děti a školáky. „Při stavbě byla použita nová moderní technologie, která přechod ve večerních hodinách zvýrazní. Sám jsem tudy už včera večer projížděl a opravdu je již z dálky vidět, že na vozovce je určitá překážka, která řidiče donutí zpomalit,” sdělil místostarosta Litoměřic Ivan Palán. Zatím v Litoměřicích jediný světlený přechod by zároveň nemusel být posledním. Představitelé města chtějí vědět, jak se osvědčí v běžném provozu. „Myslím, že takový přechod má význam a měli bychom do takových prostředků více investovat,” podotkl Palán. Rekonstrukce na Kocandě ale nespočívala jen ve vybudování svítícího přechodu. V ulicích Topolčianská, U stadionu a částečně na komunikaci Jiřího z Poděbrad dělníci opravili a dali nové obrubníky, chodníky ale hlavně natáhli zcela nový živičný povrch. Na Kocandě došlo také k úpravě vodorovného a svislého značení. „Došlo také k novému napojení na frekventovanou ulici Na Kocandě, čímž se vyřešil i další problematický přechod pro chodce,” připomněl místostarosta. Celá rekonstrukce si vyžádala částku necelých osmi a půl milionu korun. Sumu by město mělo splácet dle smlouvy stavební firmě (N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.) ve čtvrtletních splátkách po dobu pěti let. „Akce probíhala na základě takzvaného podnikatelského úvěru. Veškeré finanční prostředky na opravu dala firma, které částku splatíme,” dodal místostarosta Litoměřic Ivan Palán. Stavbu včera slavnostně firma předala nejvyšším zástupcům města. Podmínkou bylo, aby rekonstrukce byla hotová dříve, než půjdou děti do školy.

NOVÝ PARK V CENTRU MĚSTA

(Měsíc v regionu 12/2006)

Od konce minulého roku se na litoměřické radnici hovoří o novém parku. V roce 2004 město koupilo areál pivovaru, bývalé lahvárny a nyní je zde dostavěné parkoviště. „Máme na stole projektovou dokumentaci k ploše, kde jsme zamýšleli vystavět park, máme stavební povolení, vítěze soutěže, tedy dodavatele a již došlo k předáni staveniště,” říká Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích.

Celé výběrové řízení vyhrála firma N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Občanům se tak nabídne další prostor pro relaxaci, který bude mít rozlohu asi 8 500 metrů čtverečních zeleně, budou zde dvě velká jezírka s rostlinami a rybami, nebudou chybět prolézačky pro děti v podobě jakéhosi kompasu, pétanquové hřiště, šachovnice a u staré vodárny by měl být přes léto zajištěn prodej zmrzliny. Z původních návrhů zvítězil trh a nakonec se město s nabídkami dostalo na středovou variantu v hodnotě 19–20 milionů korun. „Tento rok se budou dělat hrubé terénní práce. Konec stavby je plánován na červen 2008,” dodává Brunclíková.

-pl-

V CHOCNI OTEVŘEN PODCHOD PRO PĚŠÍ

(regionální tisk)

Slavnostní otevření rekonstruovaného podchodu pro pěší v železniční stanici Choceň, konané za účasti starosty města Chocně Miroslava Kučery, zástupce investora Ing. Cyrila Suka, CSc. – ředitele Stavební správy Praha ze SŽDC, s. o., zástupce ČD, a. s., Ing. Františka Kudláčka – přednosty správy mostů a tunelů ze Správy dopravní cesty Pardubice, se konalo první listopadový den 1. 11. 2004. Přesný název stavby je „Rekonstrukce mostu v km 270,896”. „Podchod pro pěší je z hlediska dopravně stavebního most o šířce 67,5 metru a rozpětí 6,5 metru. Rekonstrukce byla vynucena zvyšováním přechodnosti trati při stavbě I. železničního koridoru v úseku Česká Třebová–Praha,” uvedl Ing. Ladislav Vasilenko, vedoucí projektu, z Divize 4 ze zhotovitelské firmy Metrostav, a. s. Od odborníků jsem se dozvěděla, že původní nosná konstrukce byla železobetonová a v jednom úseku i cihelná klenba. Při rekonstrukci stavební dělníci provedli zpevnění spodní stavby (opěry z kamenného zdiva) tlakovou injektáží, na pravé polovině šířky mostu byla zachována původní železobetonová klenba, která byla shora sanována a opatřena novou ochrannou železobetonovou deskou a izolací proti vodě. Na levé polovině mostu byla provedena demolice stávající klenby a její náhrada železobetonovou nosnou konstrukcí s tuhou výztuží z válcovaných I-nosníků. Nosná konstrukce byla betonována na místě, v předstihu byly jako staveništní prefabrikáty připraveny železobetonové prahy a vkládány silničním jeřábem DEMAG.

Stavba byla rozdělena do tří etap. První etapa (sanace stávající železobetonové klenby v pravé polovině mostu) proběhla na podzim 2003. Náhrada staré klenby novou nosnou konstrukcí v levé polovině mostu byla udělána v letošním roce ve dvou etapách (v květnu a srpnu–záři). Zajímaly mě specifické problémy této stavby, jejíž investor je Správa železniční dopravní cesty. s. o., projektant SUDOP Praha. a. s., a podzhotovitel N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o. Na tuto otázku zástupce zhotovitelské firmy Ing. Ladislav Vasilenko, vedoucí projektu Metrostav, říká: „Bylo nutno volit opatrné postupy při demolici staré klenby, aby se nenarušilo sanované zdivo spodní stavby. Při 2. etapě prací (část mostu pod sudými dopravními kolejemi) bylo pracoviště velmi úzké a sevřené mezi pojížděnými kolejemi. Ve spolupráci s vedením stanice jsme řešili náročný vjezd těžkého silničního jeřábu přes provozované koleje. A protože podchod je důležitou komunikací pro příchod k nádraží i jako spojnice dvou částí města pro chodce, snažili jsme se zkrátit dobu omezení provozu chodců na minimum. Zejména ve 3. etapě se nám podařilo o 14 dní dříve umožnit průchod chodců bez omezení.”

-J. Habigerová-

DESET LET PODNIKÁNÍ NA LITOMĚŘICKU, ANEB PŘEŽIJÍ JEN DOBŘÍ

(Dnešní Litoměřicko, 2004)

Firma má v dnešní době za sebou více než 12 let činnosti a hlavně velký objem vykonané práce, na kterou může být právem hrdá.

Vedení firmy N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. se od založení v roce 1992 částečně pozměnilo. Vedení společnosti tvoří: Ing. David Novák – ředitel, Ing. Radek Kudrnáč – obchodní náměstek, Josef Vaňousek – provozní náměstek, Pavel Čech, DiS – technický náměstek. Ing. David Novák a Ing. Petr Novák jsou jednatelé společnosti.

Firma zaměstnává přibližně 75 zaměstnanců, tržby za rok dosahují téměř 160 000 000 Kč. Vedení společnosti odpovídá za celoroční výsledky firmy. Hlavní náplní práce jsou služby pro České dráhy a tomu odpovídají i jednotlivá střediska: středisko kolejových staveb, mostních staveb, kolejové mechanizace, svařovací středisko a elektrárna Ledvice. Jako zázemí slouží montážní a materiálová základna Polepy s cca 7500 m2, skladové a manipulační prostory Litoměřice horní nádraží s cca 1500 m2 a administrativní budova v Masarykově ulici 31 v Litoměřicích.

Firma má přes 10 osvědčení, certifikací a autorizací na speciální práce, což jí umožňuje provádění širokého spektra prací. Samozřejmostí je i vysoká kvalifikace a odbornost jednotlivých pracovníků, proškolených přímo v některých firmách, často i zahraničních. Předložené velké množství referenčních listů, které obsahují popis jednotlivých akcí, finanční objem prací, dokumentaci a hlavně hodnocení objednatele je většinou kladné s doporučením pro další investory.

Kamenné mosty železniční, silniční, viadukty, opravy památkově chráněných objektů, činžovní domy, rodinné domy, přejezdy – např. Pokratický v Litoměřicích, opravy ulic, např. v Litoměřicích na Kocandě, Višňová, Meruňková ale i cyklistická stezka Litoměřice–Třeboutice. I to svědčí o dobrém vedení firmy, které má oporu i v širším vedení společnosti. Je třeba se zmínit i o poslední práci na lávce pro pěší U katovny v Litoměřicích. Zde byla firmou použita a ne poprvé přímo pochozí izolace zn. Bridgemaster. Investor ale uplatnil na práci reklamaci. Podle současných jednání se zdá, že firma N+N nepochybila, protože dodržela veškeré povinnosti vyplývající z technologického postupu, který má k dispozici. Otázka všech jednání a to i s anglickou stranou je, zda při dodržení technologie nebyla chyba v materiálu. V každém případě se snaží firma v duchu svojí strategie a dobrého jména při provádění všech zakázek tuto nepříjemnou situaci vyřešit kladně, i když pravděpodobně přímou vinu nemá.

Kontakt na firmu N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. je: Tel. 416 732 335, Fax: 416 732 330, e-mail: .

Kdybyste znovu začínali, co byste udělali jinak?

„Na tu dobu vše stejně.”

Jakou spolupráci máte s městem?

„Spolupráce s městem trvá asi 4 roky a je na vysoké úrovni.”

Kdyby vám zlatá rybka splnila jedno přání, jaké by bylo?

„Hlavně si všichni přejeme zdraví, to ostatní se vždy nějak vyřeší,” odpověděl za všechny technický náměstek pan Ing. Petr Novák, jednatel společnosti.

Všechny příznivce této firmy potěší, že její plány do budoucna připravené vedením společnosti jsou velice odvážné. Psát o nich by ovšem vzhledem ke konkurenci nebylo vhodné, a tak přejeme firmě, aby se dále stejně dobře prezentovala jak na domácím trhu, tak aby pronikla i do ostatních zemí EU.